بسته امتیازات

برنزی

امتیازات: 500
قیمت هر امتیاز: 30.00 تومان
15.000 تومان
خرید

نقرهای

امتیازات: 1000
قیمت هر امتیاز: 30.00 تومان
30.000 تومان
خرید

پلاتینیوم

امتیازات: 2000
قیمت هر امتیاز: 30.00 تومان
60.000 تومان
خرید